Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Siyasi Gündem > Haluk Koç: Anadolu Ajansı manipülasyon merkezi

Haluk Koç: Anadolu Ajansı manipülasyon merkezi

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ‘moral bozma planı’ seçim akşamı devreye girdi. Anadolu Ajansı’nın tartışmalı verileri siyasetçilerin ve habercilerin tepkisini çekti. Daha önce başarısı tescillenmiş Cihan Haber Ajansı siber saldırıya uğradı.  

Dev­le­tin res­mi ha­ber ajan­sı Ana­do­lu Ajan­sı­’nın açık­la­dı­ğı oy oran­la­rı ka­mu­oyun­da ka­fa­la­rı ka­rış­tır­dı. Ge­le­nek­sel ola­rak se­çim so­nuç­la­rı­nı bu­gü­ne ka­dar en hız­lı açık­la­yan Ci­han Ha­ber Ajan­sı­’nın si­ber sal­dı­rı­ya uğ­ra­ma­sı ise se­çim so­nuç­la­rı­nı ma­ni­pü­le edil­di­ği id­di­ala­rı­nı kuv­vet­len­dir­di.

Ta­raf Ga­ze­te­si ön­ce­ki haf­ta “san­dık­ta mo­ral boz­ma pla­nı­” baş­lık­lı bir ha­be­re yer ver­miş­ti. Ha­ber­de­ki id­di­ala­ra gö­re bu yıl ilk kez san­dık so­nuç­la­rı­nı ile­te­cek olan Ana­do­lu Ajan­sı per­so­ne­li, ilk etap­ta yük­sek oy oran­la­rı­nı ka­mu­oyu­na du­yu­ra­cak. Böy­le­ce, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin üze­rin­de mo­ral bo­zuk­lu­ğu oluş­tu­ru­la­rak, san­dık­la­rı terk et­me­le­ri sağ­la­na­cak. Bu ge­liş­me üze­ri­ne de, san­dık­lar­da sa­de­ce AKP üye­le­ri ka­la­cak.
Dün ak­şam ya­şa­nan ge­liş­me­ler dev­let ajan­sıy­la ya­pıl­mak is­te­nen ‘mo­ral boz­ma pla­nı­’nın uy­gu­lan­dı­ğı­nı gös­ter­di.

MED­YA MEN­SUP­LA­RI TEP­Kİ­Lİ

Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri art ar­da med­ya önü­ne çı­ka­rak Ana­do­lu Ajan­sı­’nın ve­ri­le­ri­ne tep­ki gös­ter­di. Dev­let ajan­sı­na bir baş­ka tep­ki de ha­ber­ci­ler­den gel­di. CNNTürk can­lı ya­yı­nın­da En­ver Ay­se­ver AA’­nın se­çim ve­ri­le­ri­ne iti­raz et­ti­ği­ni söy­le­ye­rek ‘Ma­ni­pü­las­yon va­r’ de­di. CNNTürk ek­ran­la­rın­da se­çim so­nuç­la­rı­nı yo­rum­la­yan En­ver Ay­se­ver, Ci­han Ha­ber Ajan­sı ile Ana­do­lu Ajan­sı­’nın ve­ri­le­ri ara­sın­da so­run­lar bu­lun­du­ğu­nu AA’­nın so­nuç­lar­la il­gi­li ma­ni­pü­las­yon yap­tı­ğı­nı öne sür­dü. Ay­se­ver id­di­ala­rı­nı ile­ri gö­tü­re­rek  ba­zı nok­ta­lar­da elek­ti­rik­le­rin ke­sik ol­du­ğu­nu ve se­çim­ler­de 1400 tu­ta­nak tu­tul­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ar­tı1 TV’­de Can Dün­dar, Ana­do­lu Ajan­sı­’nın AK­P’­yi ön­de gös­te­ren so­nuç­la­rı ver­di­ği id­di­ası­nı du­yur­du. Bu­gü­ne ya­pı­lan ye­rel ve ge­nel se­çim­le­ri ile re­fe­ran­du­mu ba­şa­rı ile du­yu­ran Ci­han Ha­ber Ajan­sı, yo­ğun si­ber sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı.

Cİ­HA­N’­A YO­ĞUN Sİ­BER SAL­DI­RI

Ci­han Ha­ber Ajan­sı dün ak­şam sa­at­le­rin­de Twit­ter he­sa­bın­dan pay­laş­tı­ğı me­saj­da, in­ter­net si­te­le­ri­nin yo­ğun bir si­ber sal­dı­rı al­tın­da ol­du­ğu­nu ve bu se­bep­le ve­ri ya­yın­la­ma­da ak­sak­lık­lar ya­şan­dı­ğı­nı du­yur­du. Tür­ki­ye­’de­ki ta­ri­hî ye­rel se­çim­le­ri 70 bin ki­şi­lik dev kad­ro­suy­la ta­kip eden Ci­han Ha­ber Ajan­sı­’nın in­ter­net si­te­si­ne dü­zen­le­nen si­ber sal­dı­rı ak­şam sa­at­le­rin­de yo­ğun­la­şa­rak art­tı. Ço­ğu yurt­dı­şı kay­nak­lı yüz­ bin­ler­ce bil­gi­sa­yar­dan ya­pı­lan ve eri­şi­le­bi­lir­li­ği ön­le­me­ye yö­ne­lik “D­do­s” sal­dı­rı­sı­nın ama­cı, ajan­sın ve­ri ile­ti­şi­mi­ne dar­be vur­mak. Muh­te­mel bağ­lan­tı prob­lem­le­ri­ni ye­dek­le­mek için bir­den faz­la in­ter­net şir­ke­tin­den hat ki­ra­lan­ma­sı­na rağ­men tüm hat­la­ra dü­zen­le­nen eş­za­man­lı sal­dı­rı­lar gi­de­rek yo­ğun­laş­tı.

TARAF SKANDAL PLANI YAZMIŞTI

Ta­raf Ga­ze­te­si ön­ce­ki haf­ta “San­dık­ta mo­ral boz­ma pla­nı­” baş­lık­lı bir ha­be­re yer ver­miş­ti. Ha­ber­de­ki id­di­ala­ra gö­re bu yıl ilk kez san­dık so­nuç­la­rı­nı ile­te­cek olan Ana­do­lu Ajan­sı per­so­ne­li, ilk etap­ta yük­sek oy oran­la­rı­nı ka­mu­oyu­na du­yu­ra­cak. Böy­le­ce, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin üze­rin­de mo­ral bo­zuk­lu­ğu oluş­tu­ru­la­rak, san­dık­la­rı terk et­me­le­ri sağ­la­na­cak. Bu ge­liş­me üze­ri­ne de, san­dık­lar­da sa­de­ce AKP üye­le­ri ka­la­cak. Ha­ber­de An­ka­ra ku­lis­le­rin­de do­la­şan il­ginç san­dık pla­nı şöy­le ak­ta­rıl­dı: “Dün ak­şam sa­at­le­rin­de An­ka­ra ku­lis­le­rin­de san­dık so­nuç­la­rı ile il­gi­li il­ginç bir plan ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı. Bu­na gö­re; Em­ni­yet ge­nel mü­dü­rü yar­dım­cı­la­rın­dan bi­ri­si dün tüm il em­ni­yet mü­dür­le­ri­ni te­le­fon­la ara­ya­rak, san­dık so­nuç­la­rı­nın sa­de­ce Ana­do­lu Ajan­sı per­so­ne­li­ne ve­ril­me­si ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lun­du. Em­ni­yet mü­dür yar­dım­cı­sı­nın bu ta­li­ma­tı, An­ka­ra­’da ra­hat­sız­lı­ğa yol aç­tı. 

PSİKOLOJİK BASKI

Pla­na gö­re; bu yıl ilk kez san­dık so­nuç­la­rı­nı du­yu­ra­cak olan Ana­do­lu Ajan­sı, ilk etap­ta AK­P’­nin yük­sek oy al­dı­ğı il­le­rin ve il­çe­le­rin so­nuç­la­rı­nı açık­la­ya­cak. Böy­le­ce mu­ha­le­fe­tin de mo­ra­li bo­zu­la­cak. Bu es­na­da, san­dık­lar­da gö­rev­li olan mu­ha­le­fet par­ti üye­le­ri­nin de san­dık­la­rı terk et­me­le­ri sağ­la­na­cak. Böy­le­ce, hem psi­ko­lo­jik ola­rak mu­ha­le­fet üze­rin­de bir bas­kı oluş­tu­ru­la­cak hem de san­dık so­nuç­la­rı için or­tam ha­zır­la­na­cak.”

Yavaş: Amaç algı yönetimi

CHP’­nin An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Man­sur Ya­vuş, san­dık so­nuç­la­rı te­le­viz­yon­dan iz­le­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı fa­kat te­le­viz­yon­lar­da bil­gi kir­li­li­ği ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ana­do­lu Ajan­sı ta­ra­fın­dan ge­çi­len bil­gi­le­rin al­gı yö­ne­ti­mi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ya­vaş, “Bi­raz ön­ce bak­tık Bey­pa­za­rı­’nı BDP ka­zan­dı gös­te­ri­yor­lar. Biz Ana­do­lu Ajan­sı ta­ra­fın­dan ge­çi­len bil­gi­le­rin bir al­gı yö­ne­ti­mi ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­z” de­di. Dev­let ajan­sı­nın, ön­ce­lik­le kü­çük il­çe­ler­den ve An­ka­ra dı­şın­dan ge­len so­nuç­lar bil­dir­di­ği­ni vur­gu­la­yan Ya­vaş, “Şu an­da yüz­de 70’in üze­rin­den oy al­dı­ğı­mız Çan­ka­ya­’dan bu bil­di­ri­len oy­la­rın içe­ri­sin­de sa­de­ce 4 tor­ba va­r” di­ye ko­nuş­tu.

TORBALAR TESLİM EDİLENE KADAR

Ya­vaş, “Te­men­ni­miz her fır­sat­tı söy­le­di­ği­miz gi­bi en yüz­de 51. İn­şal­lah san­dık­la­rın tü­mü gel­di­ği za­man bu­nu da gö­re­cek­si­ni­z” dedi. Ya­vaş, AA’nın ve­ri­le­riy­le ya­pıl­mak is­te­ne­ni şu şe­kil­de izah et­ti: “Bu bil­gi­yi ala­na ve ara­da 5 -10 pu­an var ol­du­ğu­nu gös­te­ren TV’ler ol­du­ğu müd­det­çe ora­da­ki san­dık ba­şın­da ar­ka­daş­la­rı­mız ora­yı san­dık ba­şı­nı terk edi­yor­lar. Bü­tün san­dık ba­şın­da­ki ar­ka­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Oy tor­ba­la­rı­nı tes­lim ede­ne ka­dar ta­kip et­me­le­ri­ni ve bi­ze bil­dir­me­le­ri­ni is­ti­yo­ru­z”

Birçok ilçede elektrik kesildi

CHP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Oğuz Ka­an Sa­lı­cı dün ak­şam sa­at­le­rin­de dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, birçok il­çe­de mey­da­na ge­len elek­trik ke­sin­ti­le­ri­ne ve Ana­do­lu Ajan­sı­’nın ver­di­ği se­çim ha­ber­le­ri­ne tep­ki gös­ter­di. İs­tan­bu­l’­un se­çim so­nuç­la­rıy­la il­gi­li bir­çok ma­ni­pü­la­tif bil­gi ol­du­ğu­nu söy­le­yen Sa­lı­cı, “Bu­gün ma­ale­sef 2009’da ya­şa­na­na ben­zer bir olay Ba­kır­kö­y’­de ya­şan­dı. Ba­kır­kö­y’­ün 3 ma­hal­le­sin­de uzun za­man­dır elek­trik ke­sin­ti­si­ni unut­muş olan yurt­taş­la­rı­mız ya­rım sa­at­lik bir elek­trik ke­sin­ti­si ya­şa­dı” de­di.

SAN­DIK SA­YI­SI DÜ­ŞÜK AÇIK­LAN­DI

Sa­lı­cı “Do­la­yı­sıy­la ba­zı ya­yın or­gan­la­rın­da çı­kan san­dık sa­yı­sı­nın dü­şük se­vi­ye­de ol­ma­sı kay­nak­lı ya da Ana­do­lu Ajan­sı üze­rin­den gi­den ma­ni­pü­la­tif bil­gi­le­re gö­re İs­tan­bu­l’­da bun­dan da­ha faz­la açı­lan san­dık ora­nı yok. Bi­zim eli­miz­de ki son bil­gi­ler bun­lar. İle­ri­de ve­ri­ler­de an­lam­lı bir de­ği­şik­lik olur­sa tek­rar­dan pay­la­şa­ca­ğı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ci­han Ha­ber Ajan­sı­’nın se­çim so­nuç­la­rı hak­kın­da so­ru­lan so­ru­ya ise Sa­lı­cı, “Ci­han Ha­ber Ajan­sı­’nın sis­te­mi hack­len­di bu ne­den­le on­la­ra ge­len bil­gi­ler açı­lan san­dık ba­zın­da da­ha dü­şük bir oy ora­nı­nı gös­te­ri­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

‘Anadolu Ajansı manipülasyon merkezi’

CHP’li Haluk Koç, İstanbul’daki elektrik kesintilerinden yakındı ve “Çok çirkin seçim manipülasyonları yapıldı” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, AK Parti yöneticilerinin açıklamalarına ve Anadolu Ajansı’na tepki gösterdi. Sandık sonuçlarında manipülasyon yapıldığını söyleyen Koç “Erken zafer ilan edenler farklı sonuçlarla karşılaşırlarsa şaşırmasınlar’’ diyen Koç, İstanbul’un değişik ilçelerinde elektrik kesintilerinin olduğunu, bu durumun kabul edilmeyeceğini söyledi. Koç şöyle devam etti: “Gerek AKP’nin Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı, gerek İstanbul’un il başkanının çığırtkanca açıklama yaptığını görüyoruz. Çok çirkin seçim manipülasyonlarının yapıldığı bir gecedeyiz. Üzülerek söylüyorum devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı, bu manipülasyonların merkezi olarak çalışıyor. Şu ana kadar elimize ulaşan veriler ve YSK’nın girdiği rakamlara göre  metropol şehirlerde CHP, bazı yerlerde başa başa, bazı yerlerde belirgin şekilde önde olmasına rağmen şimdiden seçim sonucunu kendileri kazanmış gibi bir ön hazırlık içine  girmektedirler.

HİÇ ŞAŞIRMAYIN

Üzülerek söylüyoruz. 2-3 saat sonra zafer ilan ettiklerini zannedenlerin ilan ettikleri sonuçların farklı bir yansıması olursa hiç  şaşırmayın. Çünkü bir yere kadar gerçeği örtebilirler. Ne yapalım hırsızlık, yolsuzluk böyle bir şey. Başka konularda alışkın olanlar sandıkta da benzer şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Sonuna kadar mücadelemize devam ediyoruz. Hiçbir şekilde bu manipülatif haberlere kanmasınlar.”

Buna bile tenezzül ettiler

“CHP şu anda, bütün büyük metropollerde AKP’nin önünde gitmektedir. Sonuçların maalesef sayın Gökçek’e bir kabus gecesi yaşatacağı ortadadır. Çankaya’da yüzde 67-70 arasında CHP. AKP’yi önde gösteren bir Anadolu Ajansı ön haberi çıkıyor. Buna bile tenezzül ediyorlar.”


Bugün, 31.03.2014

 


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.