Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Siyasi Gündem > Öcalan hapisten çıkarsa siyaset yapabilecek

Öcalan hapisten çıkarsa siyaset yapabilecek
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı demokratikleşme paketinde siyasi partilere üyeliği daraltan engellerin kaldırılacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında, bunun için de, "Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. Maddesi'nin B bendindeki 6 kısıtlayıcı engelin kaldırılacağını" söyledi. Başbakan'ın sözünü ettiği madde, gerek yüz kızartıcı suçlardan, gerekse terör suçlarından hüküm giyenlerin, siyasi partilere üye olmasını yasaklıyor. Bu maddenin kaldırılmasıyla, gerek yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanlar, gerekse terör suçlarından mahkum olanlara siyasi partilere üye olma yolu açılıyor. Ancak tek bir şartla; Cezalarını çekip, mahkumiyetlerinin sona ermiş olması gerekiyor.

ÖCALAN SİYASİ PARTİYE ÜYE OLABİLİR Mİ?
 
Başbakan'ın açıklamalarının ardından, gözler halen terör suçundan müebbet hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın durumuna çevrildi.
Siyasi Partiler Yasası'nın 11. maddesinin "b" bendindeki, Başbakan Erdoğan'ın sözünü ettiği kısıtlamaların kaldırılması ile, Öcalan'a siyasi parti üyeliğinin önünün açılıp açılmayacağı tartışılmaya başlandı.
Ancak Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre, yapılacak değişiklik Öcalan'a, "hapiste olduğu sürece", herhangi bir siyasi partiye üye olmasının önünü açmıyor.

İŞTE DEĞİŞECEK O MADDE

 
ÖCALAN'IN SİYASETE GİRMESİNE ENGEL: TCK 53
 
Öcalan ve terör suçundan hüküm giymiş benzeri durumdaki mahkumların siyasi partilerde olası  görevlerini kısıtlayan tek kanun Siyasi Partiler Kanunu değil.
Türk Ceza Kanunu'nda da mahkumiyet almış kişilerin siyasi partilere üyeliğini engelleyen hükümler bulunuyor.
Nitekim, TCK'nın ilgili 53. maddesinin "b" bendi, mahkumları "Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan" men ediyor.
Burada Öcalan'ı ilgilendiren cümlecik, "diğer siyasi hakları kullanmak..."

BAŞBAKAN'IN "OY VEREBİLEN HERKES, SİYASİ PARTİYE ÜYE OLABİLECEK" SÖZÜ ÖCALAN'I İLGİLENDİRİYOR
 
Nitekim, Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre, Başbakan Erdoğan da demokratikleşme paketini kamuoyuna duyurduğu açıklamasında bu konuda kilit bir cümle kullandı. Başbakan, "Oy verme hakkına sahip olan herkesin siyasi partilere de üye olabilmesinin önünü açıyoruz" dedi.
dedi. Başbakan Erdoğan'ın bu cümlesi, doğrudan Öcalan'ı ilgilendiriyor.
 
ÖCALAN'A SİYASET YOLUNUN AÇILMASI İÇİN  İKİ ALTERNATİF;
 
Dolayısıyla, demokratikleşme paketinin hayata geçmesi Öcalan'a siyaset yolunun açılması için yeterli değil. 
Öcalan'ın, herhangi bir siyasi partiye üye olabilmesi iki alternatif var;
* Ya mahkumların, "siyasi haklarını kullanmayı" kısıtlayan TCK'nın 53. maddesinde değişiklik yapılması;
* Ya da müebbet hapse mahkum olan Öcalan, afla serbest kalacak.
 
ÖCALAN ANCAK SERBEST KALIRSA, SİYASET YAPABİLİR
 
Yani Öcalan;İnfazı devam ettiği sürece ne siyasi partilere üye olabilir, ne aday olabilir, ne de siyasi partilerde yöneticilik yapabilir.
Demokratikleşme Paketi'nin Öcalan açısından getirdiği tek yenilik bu; Öcalan'ın, ancak "serbest kaldıktan sonra", geçmişinde mahkumiyet bulunmasına rağmen, herhangi bir siyasi partiye üye ya da  yönetici olabilecek. 
  
 
TCK'NIN, ÖCALAN'IN SİYASİ PARTİ YÖNETİCİSİ OLMASINA ENGEL 53. MADDESİ ŞÖYLE
 
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
MADDE 53. - (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,
Yoksun bırakılır.
(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.
(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.
(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.
(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

Hürriyet, 01.10.2013


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.